Nhóm Tim mạch - Thần Kinh - Bổ Não

Gabahasan 300 (3 Vỉ x 10 Viên)